007-Hiswnul-Muslim: Du’aa Ya Kutoka Chooni


[11]
غُفْـرانَك
Ghufraanak

Nakuomba maghfira[1] (Ee Allaah).

[1]Hadiyth ya ‘Aaishah bint Abi Bakr As-Swiddiyq (رضي الله عنهما) - Aswhaab As-Sunan isipokuwa an-Nasaaiy ameitoa katika ‘Amal Al-Yawm wal-Laylah. Taz takhriyj Zaad al-Ma’aad (2/386).

0 Comments