Recent posts

AL-QUR-AAN AL-'ADHWIYM

000 - Utangulizi
001 - Al-Faatihah
002 - Al-Baqarah
003 - Aal-'Imraan
004 - An-Nisaa
005 - Al-Maaidah
006 - Al-An'aam
007 - Al-A'raaf
008 - Al-Anfaal
009 - At-Tawbah
010 - Yuwnus
011 - Huwd
012 - Yuwsuf
013 - Ar-Ra'd
014 - Ibraahiym
015 - Al-Hijr
016 - An-Nahl
017 - Al-Israa
018 - Al-Kahf
019 - Maryam
020 - Twaahaa
021 - Al-Anbiyaa
022 - Al-Hajj
023 - Al-Muuminuwn
024 - An-Nuwr
025 - Al-Furqaan
026 - Ash-Shu'araa
027 - An-Naml
028 - Al-Qaswasw
029 - Al-'Ankabuwt
030 - Ar-Ruwm
031 - Luqmaan
032 - As-Sajdah
033 - Al-Ahzaab
034 - Sabaa
035 - Faatwir
036 - Yaasiyn
037 - Asw-Swaffaat
038 - Swaad
039 - Az-Zumar
040 - Ghaafir
041 - Fusw-Swilat
042 - Ash-Shuwraa
043 - Az-Zukhruf
044 - Ad-Dukhaan
045 - Al-Jaathiyah
046 - Al-Ahqaaf
047 - Muhammad
048 - Al-Fat-h
049 - Al-Hujuraat
050 - Qaaf
051 - Adh-Dhaariyaat
052 - Atw-Twuwr
053 - An-Najm
054 - Al-Qamar
055 - Ar-Rahmaan
056 - Al-Waaqi'ah
057 - Al-Hadiyd
058 - Al-Mujaadalah
059 - Al-Hashr
060 - Al-Mumtahinah
061 - Asw-Swaff
062 - Al-Jumua'ah
063 - Al-Munaafiquwn
064 - At-Taghaabun
065 - Atw-Twalaaq
066 - At-Tahriym
067 - Al-Mulk
068 - Al-Qalam
069 - Al-Haaqah
070 - Al-Ma'aarij
071 - Nuwh
072 - Al-Jinn
073 - Al-Muzzammil
074 - Al-Muddaththir
075 - Al-Qiyaamah
076 - Al-Insaan
077 - Al-Mursalaat
078 - An-Nabaa
079 - An-Naazi'aat
080 - 'Abasa
081 - At-Takwiyr
082 - Al-Infitwaar
083 - Al-Mutwaffifiyn
084 - Al-Inshiqaaq
085 - Al-Buruwj
086 - Atw-Twaariq
087 - Al-A'laa
088- Al-Ghaashiyah
089 - Al-Fajr
090 - Al-Balad
091 - Ash-Shams
092 - Al-Layl
093 - Adhw-Dhwuhaa
094 - Ash-Sharh
095 - At-Tiyn
096 - Al-'Alaq
097 - Al-Qadr
098 - Al-Bayyinah
099 - Al-Zalzalah
100 - Al-'Aadiyaat
101 - Al-Qaari-'ah
102 - At-Takaathur
103 - Al-'Aswr
104 - Al-Humazah
105 - Al-Fiyl
106 - Quraysh
107 - Al-Maa’uwn
108 - Al-Kawthar
109 - Al-Kaafiruwn
110 - An-Naswr
111 - Al-Masad
112 - Al-Ikhlaasw
113 - Al-Falaq
114 - An-Naas


3 Comments

  1. As salaam aleikum ndugu zangu katika Iymaan sura ya 18 hakuna inaandika page not found fanyeni marekebisho

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jazakallah kheyr ndugu kwa ushirikiano wako tumesharekebisha, tunaomba uendelee kuwa nasi ikiwa utaona tatizo sehemu yeyote tunaomba uendelee kutufahamisha Kwaajili ya Allaah

      Delete